Krugman: ‘Europe’s Economy Wrecked’

Krugman: ‘Europe’s Economy Wrecked’